Filme ohne Farbe: METROPOLIS (1927) von Fritz Lang