Filme ohne Farbe: HIROSHIMA MON AMOUR (1959) von Alain Resnais