Filme ohne Farbe: „Dracula“ (1931) mit Bela Lugosi